خواندن پیام های تلگرام بدون متوجه شدن فرد مورد نظر

برای این کار بهتر است پیام ها رو از منو بخونید

و وارد نشود برای این کار باید بسیار صبور و سریع باشید